Polish translate update (#288)

Update polish translation
This commit is contained in:
macio525 2016-09-23 19:54:44 +02:00 committed by Synced Synapse
parent def026eca4
commit d746f6643f
2 changed files with 47 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,25 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--
Copyright 2015 Synced Synapse. All rights reserved.
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<resources>
<!-- Download connection types -->
<string-array name="entries_download_media_items">
<item>Wi-Fi</item>
<item>Mobilne</item>
<item>Wszystkie</item>
</string-array>
</resources>

View File

@ -365,5 +365,27 @@
<string name="record">Nagraj</string>
<string name="pvr_epg">Przewodnik</string>
<string name="addon_content">Zawartość</string>
<string name="addon_overview">Przegląd</string>
<string name="addon_pinned">Dodatek przypięty</string>
<string name="addon_unpinned">Dodatek odpięty</string>
<string name="cannot_move_playing_item">Nie można przenieść aktualnie odtwarzanego/zatrzymanego pliku</string>
<string name="confirm_artist_download">Czy na pewno chcesz pobrać wszystkie albumy?\nAlbumy będą pobierane w tle, a to może zająć trochę czasu…</string>
<string name="download_network_types_summary">Dozwolone typy sieci do pobierania plików</string>
<string name="download_network_types_title">Dozwolone typy sieci</string>
<string name="error_share_video">Nie można udostępnić filmu do Kodi/XBMC. </string>
<string name="keep_remote_above_lockscreen">Pilot nad blokadą ekranu</string>
<string name="no_connection_type_selected">Nie ustawiono typu połączenia</string>
<string name="pause_call_incoming_message">Sprawdź swój telefon, ktoś dzwoni do Ciebie</string>
<string name="pause_call_incoming_title">Połączenie przychodzące</string>
<string name="pause_during_calls">Zatrzymaj odtwarzanie podczas rozmowy</string>
<string name="pin_unpin">Przypnij/Odepnij Dodatek</string>
<string name="read_phone_state_permission_denied">Odmowa dostępu. Nie będzie można zatrzymać odtwarzania podczas rozmowy.</string>
<string name="single_column">Pojedyncza kolumna</string>
<string name="songs">Dźwięki</string>
<string name="unable_to_move_item">Nie można przenieść pliku</string>
<string name="write_storage_permission_denied">Odmowa dostępu. Nie będzie można pobierać plików.</string>
<string name="multi_column">Wiele kolumn</string>
<string name="pref_keep_screen_on">Nie wyłączaj ekranu podczas używania pilota</string>
</resources>